Reglement Leden  (scroll down for english) 

1. Bij inschrijving betaald iedereen: 

- de contributie tot de 1ste van de eerst volgende maand

éénmalig inschrijfgeld 

- 1 maand borg. 

-2 pasfoto's  (als je deze hebt kan je ze meenemen, anders kunnen wij ze maken €3.00)

Iedereen dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Studenten dienen ook een geldig studentenpas of inschijving van de huidige studie te tonen om in aanmerking te komen voor de studenten korting.  

Minderjarige kunnen zich alleen inschrijven in bijzijn van een ouder of voogd.


2. De contributie wordt via automatische incasso periodiek  geïncasseerd op de 28ste vóór de betreffende maand. Bij een stornering dient de contributie tegen de contante prijs bij de balie/bar te worden afgerekend. 

Bij Classic Gym Rotterdam is automatische incasso niet verplicht maar wordt voor ieders gemak wel aangeraden. Kies je voor het contante abonnement dan dient de contributie vóór de 1ste van de maand bij de balie/bar of evt. met een Tikkie te worden afgerekend.  

Bij te laat betalen na 7 dagen wordt er € 2,00 administratie kosten gerekent en na 3 weken nog eens € 2.00 tot een max van € 4.00 extra per maand.  


3. Niet betaalde contributies worden na 6 weken overgedragen aan het incassobureau Van Hoek en partners te ’s Hertogenbosch. Extra incassokosten kunnen alleen voorkomen worden door op tijd te betalen.


4. Tijdelijk stopzetten (bevriezen) van de contributie kan voor max. 1 maand per jaar zonder dat het lidmaatschap hierdoor beëindigd. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven. Na het verstrijken van de maand zal de contributie weer gewoon doorlopen en is men dus verplicht de contributie weer te gaan betalen. 


5. Uitschrijven/opzeggen dient een maand van te voren, minimaal  voor de 20ste van de maand  schriftelijk te worden doorgegeven. Iedereen heeft 1 opzegmaand! Per de eerstvolgende betaaldag zal dan de borg verrekend worden met de opzegmaand.

Als je bij inschrijving hebt gekozen voor een actie zoals " 1ste maand gratis", dan is je abonnement na 3 maanden maandelijks opzegbaar.


6. Bij binnenkomst dien je het lidmaatschap pasje te tonen. In ruil voor je pasje kan je gratis gebruik maken van een locker. Bij het verlies van een lockersleutel zijn wij genoodzaakt €15.00 te rekenen voor een nieuw slotje. Bij het verlies van je lidmaatschap pasje dien je 1 nieuwe pasfoto te brengen  (of te maken €1.50) zodat  een nieuw pasje kan worden gemaakt.


7. Tijdens het trainen is het gebruik van een handdoek op de apparatuur verplicht. Ben je een handdoek vergeten, dan kan je deze huren tegen een vergoeding van € 2,00. 

Het dragen van dichte, schone sportschoenen en sportkleding is verplicht. 

Persoonlijke hygiëne stellen wij zeer op prijs!


8. Gebruikte attributen zoals schijven, dumbells, barbells, elastieken etc. dienen door de gebruiker zelf terug gelegd te worden op de daarvoor bestemde plaats. 

Het onnodig hard neerlaten komen van schijven, dumbells en barbells accepteren wij niet.


9. Bij het niet naleven van instructies en reglement, die noodzakelijk zijn voor een goede, hygiënische en veilige situatie, is de verantwoording voor het lid. Dit geldt ook voor het verlies of beschadiging van kleding en andere kostbaarheden. Classic Gym Rotterdam is niet verantwoordelijk voor blessures etc. die door eigen toedoen of andere is veroorzaakt. 


10. Classic Gym Rotterdam maakt regelmatig reality filmpjes. Deze worden gedeeld op social media. Wens je niet gefilmd te worden dan kan je op je inschrijfformulier toestemming weigeren. 


11. Het is niet toegestaan Personal Training te geven zonder toestemming.


12. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten! Hiervoor geldt geen restitutie!


13. Classic Gym Rotterdam mag het reglement wijzigen en/of aanpassen. Wie zich niet aan het reglement houdt kan toegang tot de gym geweigerd worden.


14. Door het inschrijfformulier te ondertekenen of online aan te vinken, ga je akkoord met bovenstaand reglement.


maart 2024


Gym Rules


1. Everyone pays when registering:
- the contribution up to the 1st of the next month
- one-time registration fee
- 1 month deposit.
Everyone must provide 2 passport photos on their first visit and must be in possession of a valid ID.
Students must also show a valid student card or enrollment of the current study to be eligible for the student discount.

Minors can only register in the presence of a parent or guardian.


2. The contribution will be collected periodically by direct debit on the 28th  befor the month  in question. In the event of a reversal, the contribution must be settled at the counter/bar at the cash price.
At Classic Gym Rotterdam, direct debit is not mandatory but is strongly recommended. If you opt for the cash subscription, the contribution must be paid before the 1st of the month at the counter/bar or if necessary, to be settled with a Tikkie.
In case of late payment after 7 days, an administration fee of € 2.00 will be charged and after 3 weeks another € 2.00 up to a maximum of € 4.00 extra per month.


3. Unpaid contributions are transferred after 6 weeks to the collection agency Van Hoek and partners in 's Hertogenbosch. Extra collection costs can only be avoided by paying on time.

4. Temporarily stopping (freezing) the contribution is possible for a maximum of 1 month per year without terminating the membership. This must be communicated in writing. After the end of the month, the contribution will continue as normal and one is therefore obliged to pay the contribution again.


5. Unsubscribing/cancelling must be communicated in writing one month in advance, at least before the 20th of the month. Everyone has 1 month 's notice! The deposit will then be deducted from the cancellation month per the next payment day. If you opt for a promotion such as “1st month free” when registering, your subscription can only be canceled after 3 months.


6. You must show your membership card upon arrival. In exchange for your pass you can use a locker for free. If a locker key is lost, we are forced to charge €15.00 for a new lock. If you lose your membership card, you must bring 1 new passport photo so that a new card can be made.


7. During training, the use of a towel on the equipment is mandatory. If you have forgotten a towel, you can rent it for a fee of € 2.00.
Closed, clean sports shoes and sportswear are mandatory.
We appreciate personal hygiene!


8. Used attributes such as discs, dumbells, barbells, elastics, etc. must be returned to the intended place by the user himself.
We do not accept the unnecessarily hard lowering of plates, dumbells and barbells.

9. In the event of non-compliance with instructions and regulations, which are necessary for a good, hygienic and safe situation, the member is responsible. This also applies to the loss or damage of clothing and other valuables. Classic Gym Rotterdam is not responsible for injuries etc. caused by your own actions or otherwise.


10. Classic Gym Rotterdam regularly makes reality videos. These are shared on social media. If you do not wish to be filmed, you have the right to indicate this during filming. Without notification, we assume that you give permission.


11. It is not allowed to give Personal Training without permission.


12. We are closed on national holidays! There is no refund for this!


13. Classic Gym Rotterdam may change and/or adjust the regulations. Anyone who does not comply with the regulations may be refused access to the gym.


14. By signing or checking the registration form online, you agree to the above regulations.


March 2024

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram